top of page

INFORMACE O ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A

POUČENÍ O PRÁVECH V SOUVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Jakékoliv nakládání s osobními údaji se řídí platnými právními předpisy, zejména zákonem. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění, a nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a zákonem č.480/2004 Sb., o některých službách informačních společnosti ve znění pozdějších předpisů. V souladu s ustanovením čl. 13 a následující obecného nařízení o ochraně osobních údajů Vám jako tzv. subjektům údajů poskytujeme následující informace. Tento dokument slouží k řádnému informování o rozsahu, účelu, době zpracování osobních údajů a k poučení o právech v souvislosti s jejich ochranou.

 

I.

Správce osobních údajů

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Spolek Dívčí hrady dohromady, IČ 06553427 se sídlem K Závěrce 2840/15, Praha 5 (dále jen: „Správce“).

2. Kontaktní údaje správce jsou spolek@divcihradydohromady.cz

3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II.

Zpracovávané osobní údaje

1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

2. Zpracováváme zejména tyto kategorie osobních údajů:

a) Základní identifikační údaje

Základní identifikační osobní údaje jsou zpravidla jméno, příjmení, adresa bydliště (ulice a číslo, obec, PSČ, země pobytu). 

b) Kontaktní údaje

Mezi kontaktní údaje patří kontaktní adresa (ulice a číslo, obec, PSČ, země pobytu), e-mail, telefon.

 

III.

Zpracovávání osobních údajů pro účely plnění právní povinnosti

 1. Oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání novinek a dalších informací týkající se činnosti spolku) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR (dále jen “Oprávněný zájem”),

 2. Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání novinek) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby (dále jen “Souhlas”).

 

IV.

Zpracovávání osobních dat s výslovným souhlasem - účel zpracování, zdroje a příjemci osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje pro účely zasílání novinek a newsletteru souvisejících s činností spolku, tak jak je určeno ve stanovách spolku. Činnosti spadající pod tento účel zahrnují zejména zasílání novinek a dalších informací,  a to zejména formou e- mailových zpráv, zprávami přes facebook, zpráv zasílaných na mobilní zařízení prostřednictvím telefonního čísla (SMS, MMS) a v neposlední řadě písemnou formou prostřednictvím poštovních služeb nebo formou telefonického volání. 

 2. Za tímto účelem Správce zpracovává Vaše identifikační osobní údaje v rozsahu titul, jméno, příjmení, bydliště, kontaktní údaje.

 3. Správce, pokud subjekt údajů vysloví předem výslovný souhlas pořizovat během akcí správce fotografie a videozáznamy, nebo pokud poskytne takové fotografie a záznamy Správci, zpracovává tyto fotografie a záznamy za účelem marketingu v rámci propagačních materiálů, a to jak na webových stránkách Správce, tak i na facebookovém účtu Správce. 

 4. Souhlas se zpracováváním osobních údajů, s pořizováním a používáním fotografií a videozáznamů k  účelům stanovených ve stanovách spolku dle tohoto ustanovení můžete kdykoliv odvolat na kontaktech uvedených v článku I, odstavci 2 tohoto dokumentu.

 

V.

Doba uchovávání údajů

 

 1. Pokud je nám udělen souhlas ke zpracování osobních údajů pro oprávěný zájem, Správce uchovává osobní údaje po dobu 5 let od udělení souhlasu, do doby odvolání souhlasu s jejich zpracováváním, nebo podání námitky.

 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

VI.

Způsoby zpracování osobních údajů 

 

 1. Zpracovávání osobních údajů je prováděno jak manuálně, tak automatizovaně v elektronické formě v informačních systémech, jako jsou IT aplikace, software apod. Osobní údaje jsou zpracovávány vybranými zaměstnanci Správce a pověřenými zpracovateli. Před předáním osobních údajů pověřeným zpracovatelům je uzavřena písemná smlouva upravující zpracování osobních údajů, která obsahuje stejné záruky pro zpracování osobních údajů, jaké jsou v souladu s právními předpisy.

 

VII.

Přístup k osobním údajům a příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 

 1. Pro účely zpracovávání osobních údajů mají k osobním údajům přístup zaměstnanci Správce a dále také smluvní zpracovatelé pověření ke zpracovávání osobních údajů, a to především poskytovatelé IT služeb, ostatní smluvní dodavatelé služeb.

 2. Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé úložiště dat a webhostingových služeb.

 3. Více informací o zpracování Vašich osobních údajů naleznete v odstavcích 8,12 a 13 Wix's Privacy Policy.

 

VIII.

Vaše práva

 

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

a) Právo na informace o zpracování osobních údajů

Obsahem informace jsou zejména, totožnost a kontaktní údaje správce, jeho zástupce, účely zpracování, kategorie dotčených osobních údajů, příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů, informace o předání osobních údajů do třetích zemí, dobu uchování osobních údajů, oprávněné správce, výčet práv, možnost obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, zdroj zpracovávaných osobních údajů, informace zda a jak dochází k automatizovanému rozhodování a profilování. 

2. Právo na přístup k osobním údajům dle čl. 15 GDPR

Právo na potvrzení, zda osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány a pokud ano, právo na poskytnutí informace obsahující: (i) účel zpracování, (ii) kategorie dotčených osobních údajů, které jsou zpracovávány (iii) příjemce nebo kategorie příjemců, kterým jsou zpřístupněny (iv) plánovanou dobu, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby, (v) existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů nebo omezení jejich zpracování a vznést námitku proti tomuto zpracování; (vi) právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, (vii) informace o zdroji osobních údajů, (vii) informace o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování a profilování, (ix informace a záruky v případě předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace. (x) právo na poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů. 

3. Právo na opravu dle čl. 16 GDPR

Pokud jsou osobní údaje neaktuální či nepřesné máte právo na jejich opravu. 

4. Právo na výmaz (právo být zapomenut) dle čl. 17 GDPR

V některých zákonem stanovených případech jsme povinni osobní údaje vymazat. Každá takováto žádost však podléhá individuálnímu vyhodnocení, neboť Správce má právní povinnosti či oprávněný zájem si osobní údaje ponechat.

5. Právo na omezení zpracování dle čl. 18 GDPR

Právo, aby Správce omezil zpracovávání osobních údajů, pokud (i) je popřena přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce ověřil přesnost osobních údajů; (ii) zpracování osobních údajů bylo protiprávní, ale není požádáno o výmaz osobních údajů, ale o omezení jejich použití; (iii) Správce již nepotřebuje osobní údaje pro účely zpracování, ale požadujete je pro určení, výkon nebo obhajobu svých nároků; nebo (iv) je vznesena námitka proti zpracování osobních údajů, a to do doby než bude ověřeno, zda oprávněné důvody Správce převažují nad Vašimi oprávněnými důvody. 

6. Právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR

Právo získat osobní údaje, které Správce zpracovává, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a tyto předat jinému správci osobních údajů, pokud (i) je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů; nebo (ii) se zpracování provádí automatizovaně. 

7. Právo vznést námitku 

Pokud byste zjistili nebo se jen domníváte, že zpracování osobních údajů provádíme v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy, obraťte se prosím na nás a požádejte nás o vysvětlení či odstranění vzniklého závadného stavu. Námitku můžete dále vznést i přímo proti automatizovanému rozhodování. 

8. Právo podat podnět či stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů 

Můžete se kdykoliv obrátit s Vaším podnětem či stížností ve věci zpracování osobních údajů na dozorový orgán, a to na Úřad na ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. č.: 234 665 111, webové stránky www.uoou.cz/.

 

XI. Kde uplatnit svá práva

Práva týkající se zpracování osobních údajů lze uplatnit u správce, a to písemně na adrese sídla K Závěrce 2840/15, Praha 5, nebo e-mailem na adrese spolek@divcihradydohromady.cz

Veškerá sdělení a vyjádření k uplatněným právům poskytneme bezplatně. Pokud by však byla žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména proto, že by se bezdůvodně opakovala bez uvedení nových doložených skutečností, které mohou ovlivnit vyjádření správce k Vašemu původnímu sdělení, vyhrazujeme si právo účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady. 

Vyjádření a informace ke zpracovávání osobních údajů či jiným žádostem týkajících se zpracovávání osobních údajů poskytneme co nejdříve, nejpozději však do jednoho měsíce od doručení žádosti. V případě potřeby a s ohledem na složitost požadavku, zejména pak i z důvodu nutnosti stanovisek a podkladů u smluvně sjednaných zpracovatelů, příjemců nebo v návaznosti i na četnost obdobných žádostí máme právo na prodloužení uvedené lhůty k vyřízení žádosti. O prodloužení lhůty k odpovědi, vč. uvedení důvodů a náhradního termínu budeme informovat.

X.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

XI.

Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním jména, příjmení a emailové adresy z kontaktního formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

bottom of page